Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WORKFORME
1. Toepassingsgebied
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn huidige voorwaarden, dewelke de
klant verklaart te kennen en integraal en zonder enig voorbehoud te aanvaarden, steeds van
toepassing op elke overeenkomst tussen WorkForMe en de klant gesloten.
WorkForMe houdt zich het recht voor eventuele bijzondere voorwaarden van toepassing te
verklaren, dewelke voorafgaand zullen worden vermeld of waarnaar voorafgaand zal worden
verwezen. Eventuele bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden.
De klant verbindt zich ertoe deze algemene en eventuele bijzondere voorwaarden na te
leven. Het afsluiten van een licentieovereenkomst met WorkForMe leidt tot de aanvaarding van
deze algemene voorwaarden.WorkForMe behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden of bijzondere
voorwaarden op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan
te vullen voor toekomstige overeenkomsten. Op lopende overeenkomsten gelden de
voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de
overeenkomst. Indien een lopende overeenkomst wordt verlengd, zijn de nieuwe algemene
voorwaarden onverkort van toepassing. Indien huidige algemene voorwaarden eveneens in een andere taal worden opgesteld,
primeert steeds de Nederlandstalige versie.
2. Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- ‘WorkForMe’: de licentiegever, namelijk de aanbieder van een online platform dat de
klant toelaat professionele contacten te leggen en onderhouden, evenals
professionele afspraken te maken en beoordelingen te geven aan andere klanten
aangaande hun professionele activiteiten en samenwerking;
- ‘online platform’: een digitale ruimte op de website http://www.workforme.be /
www.werkvoormij.be van WorkForMe die door klanten kan worden gebruikt in het
kader van hun aannemingsactiviteiten;
- ‘de klant’: de licentienemer, namelijk elk Belgisch bedrijf dat actief is in de
aannemingssector en een licentieovereenkomst heeft gesloten met WorkForMe.
3. Bedrijfsgegevens
De bedrijfsgegevens van WorkForMe zijn:
WorkForMe, Tinne Claus
met zetel te 2460 Lichtaart, Boskant 68, België
correspondentieadres: 2460 Lichtaart, Boskant 68, info@workforme.be
KBO-nr: 0635.759.873
4. Voorwerp van de overeenkomst
WorkForMe verleent de klant het niet-exclusieve, onoverdraagbare recht om voor een tussen
partijen overeengekomen duurtijd gebruik te maken van een online platform dat de klant
toelaat professionele contacten te leggen en onderhouden, evenals professionele afspraken
te maken (omtrent prijzen, werk,…). Daarnaast wordt de klant de mogelijkheid geboden beoordelingen te geven aan andere
klanten aangaande hun professionele activiteiten en samenwerking.
5. Totstandkoming van de overeenkomst
Voor gebruik van het online platform, dient de klant zich te registreren, bepaalde gegevens
mee te delen en/of een toegangscode en/of paswoord te creëren.
WorkForMe kan geen controle uitvoeren op het al dan niet gerechtvaardigde karakter van
een registratieformulier en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van
frauduleuze aanvragen tot overeenkomst. Nadat het volledige registratieproces is doorlopen, wordt aan de klant een email verstuurd
waarin het bestaan van overeenkomst wordt bevestigd.De overeenkomst komt tot stand op het moment dat deze email wordt verzonden naar het
door de klant opgegeven emailadres. De klant en WorkForMe komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot
stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name
ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende
kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische
bestanden van WorkForMe hiervoor als een vermoeden van bewijs.
6. Gebruik van het online platform
WorkForMe blijft de uitdrukkelijke eigenaar van het online platform.
Door deze overeenkomst verwerft de klant aldus het recht om het online platform conform de
overeenkomst, de algemene en eventuele bijzondere voorwaarden te gebruiken.
Het online platform mag enkel voor interne doeleinden worden gebruikt door professionals.
Elk gebruik van het online platform in strijd met professionele doeleinden is uitdrukkelijk
verboden. De klanten verbinden zich ertoe geen daden te stellen die het online platform vernietigen of
de goede werking ervan verstoren. Bij misbruik of oneigenlijk gebruik kan WorkForMe de
toegang van de klant tot het online platform schorsen en/of opheffen zonder
ingebrekestelling of verwittiging. De klant verbindt zich ertoe om zijn licentie niet over te dragen of aan een derde af te staan
of te verkopen, in pand te geven of op om het even welke manier te bezwaren, behoudens
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van WorkForMe.
Indien WorkForMe alsnog toestemming zou verlenen voor bovenstaande acties aan de klant,
is de verkrijger eveneens gebonden door de bepalingen van onderhavige overeenkomst.
Het is de klant verboden zonder voorafgaande toestemming van WorkForMe enig deel van
de software of daaraan gerelateerde documentatie te verveelvoudigen.
Het is de klant evenmin toegestaan kopieën van de software of daaraan gerelateerde
documentatiemateriaal aan derden te overhandigen. Het is hem evenmin toegestaan de
software te wijzigen, te vertalen, te ontleden, te demonteren of geheel of gedeeltelijk te
verwerken in enig product van de klant of van een derde, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van WorkForMe.
7. Vertrouwelijkheid
De licentie dewelke de klant verkrijgt door het sluiten van de overeenkomst is persoonlijk en
niet overdraagbaar.
De klant is verantwoordelijk om de nodige maatregelen te nemen ter bescherming van het
vertrouwelijk karakter van de ontvangen gebruiksgegevens van het online platform (login,
paswoord). Op het einde van ieder gebruik van het online platform dient de klant uit te loggen om te
verhinderen dat een derde zich toegang zou verschaffen tot het online platform.
De klant kan zijn persoonsgegevens, zoals zijn login en paswoord, op elk moment wijzigen.
Bij verlies of diefstal van zijn login en/of paswoord dient de klant dit onmiddellijk te melden
aan WorkForMe. De klant zal via email een link ontvangen die hem toelaat een nieuw
paswoord te creëren. De klant dient hierbij te zorgen voor voldoende beveiliging van zijn
email.Gepubliceerde inhoud of andere vormen van communicatie die gebeuren via het online
platform zijn ten allen tijde eigendom van de klant.
WorkForMe heeft geen enkel recht om deze informatie te gebruiken, te verkopen of te
kopiëren voor commerciële doeleinden.
8. Weigering/opschorting/beëindiging van de overeenkomst
Bij overtreding van deze algemene of eventuele bijzondere voorwaarden, behoudt
WorkForMe zich het recht voor om de klant de toegang tot het online platform te weigeren,
onverminderd het recht van WorkForMe of iedere derde partij om schadevergoeding te
vorderen voor alle directe en indirecte schade ten gevolge van deze overtreding.
WorkForMe behoudt zich het recht voor om, in geval van ernstige aanwijzingen van misbruik
of kwaadwillige intenties van een van de klanten, de toegang tot het online platform te
weigeren dan wel om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat
enige vergoeding verschuldigd is door WorkForMe. WorkForMe behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen ten gevolge van
deze noodzakelijke weigering of beëindiging.WorkForMe behoudt zich eveneens het recht voor om, in geval van klachten omtrent de
handelswijze van een van haar klanten, deze klant tijdelijk de toegang tot het forum te
ontzeggen. Indien hiertoe ten gevolge van de klacht gegronde redenen bestaan in hoofde
van WorkForMe, kan zij ervoor kiezen de overeenkomst per onmiddellijk te beëindigen.
De beëindiging noch het tijdelijk ontzeggen van toegang tot het online platform kunnen
aanleiding geven tot schadevergoeding door WorkForMe.
WorkForMe kan eveneens beoordelingen verwijderen indien hiertoe aanleiding is.
Onderhavige overeenkomst zal van rechtswege een einde nemen in geval van faillissement,
ontbinding dan wel vereffening vanwege de klant.
9. Prijs
De overeenkomst voorziet in een abonnementsformule. Hierbij kan de klant gedurende drie
maanden gratis gebruik maken van het online platform, waarna een maandelijks
lidmaatschapsbedrag ad € 35,- excl btw dient te worden betaald.
WorkForMe behoudt zich het recht voor om de abonnementsprijs op elk moment te wijzigen.
De nieuwe maandelijkse prijs zal gelden voor alle overeenkomsten gesloten of verlengd na
de wijziging van de abonnementsprijs.
10. Betaling
De betaling gebeurt maandelijks, met een betalingstermijn van 8 dagen, waarbij deze
betalingstermijn geldt als vervaltermijn.
De betaling gebeurt door middel van overschrijving, Paypal, Maestro, Mastercard of Visa.
De klant kan ervoor kiezen om maandelijkse betaling te verzorgen via een
domiciliëringsopdracht. Andere betalingsmogelijkheden worden niet toegelaten en zullen geen aanleiding kunnen
geven tot een geldige betaling. WorkForMe is vreemd aan de relatie tussen de klant en de bankinstelling en kan voor
geschillen die voortvloeien uit de betalingswijze niet aansprakelijk worden gesteld.
Betwistingen tussen de klant en de bankinstelling vormen geen gegronde reden tot niet- of
laattijdige betaling. Bij niet (volledige) of laattijdige betaling van de maandelijkse abonnementskosten loopt van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest aan 12 % per jaar tot
datum effectieve betaling. Er is dan tevens een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het te betalen
bedrag en dit met een minimum van € 15,- . Bij niet-betaling op de opgegeven datum heeft WorkForMe het onvoorwaardelijke recht de
toegang tot het online platform te ontzeggen en alle diensten stop te zetten tot algehele
betaling van het verschuldigde bedrag. Het tijdelijk ontzeggen van de toegang kan geen
recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.
WorkForMe kan daarnaast steeds de geleden schade en alle overige kosten veroorzaakt
door gebrek aan of vertraging in betaling (administratiekosten, etc.) verhalen op de klant.
Bovendien heeft WorkForMe het recht om de tussen partijen afgesloten overeenkomst
eenzijdig te ontbinden in het nadeel van de klant wegens wanprestatie.
11. Overmacht
Gelijke welke externe oorzaak en onder meer het begrip overmacht in de meest ruime
betekenis van het woord geeft WorkForMe het recht een gesloten overeenkomst als van
rechtswege ontbonden of ze voor een door haar te bepalen termijn als geschorst te
beschouwen, zonder dat dit tot enige schadevergoeding aanleiding kan geven.
12. Aansprakelijkheid
WorkForMe zal alle inspanningen leveren om de goede werking van het online platform te
waarborgen. WorkForMe kan onder geen enkele vorm aansprakelijk worden gesteld naar aanleiding van
gebruik, door de klant en zijn medewerkers, van het online platform, dit behoudens in geval
van opzet of bedrog vanwege WorkForMe. Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan WorkForMe op geen enkele
wijze aansprakelijk worden gesteld voor eender welk verlies of schade (rechtstreeks,
onrechtstreeks, materieel, immaterieel,…). In geval van schadeaanspraken naar WorkForMe dient de geleden schade steeds in detail
aangetoond en bewezen. Deze wordt bij alhier bedongen wederzijds akkoord alleszins
beperkt tot maximaal € 100,00. WorkForMe garandeert niet de juistheid, toereikendheid of volledigheid van de informatie die
zich op het online platform bevindt. WorkForMe besteedt de grootste zorg aan de creatie, de bijwerking en het onderhoud van
de site. Indien de klant toch vaststelt dat de site onjuiste of achterhaalde informatie of
onwettige of schadelijke inhoud bevat, of hij meen dat een van zijn (intellectuele of andere)
rechten is geschonden, dient deze dit onmiddellijk te melden aan WorkForMe.
De klant staat in en blijft eigenaar van de gepubliceerde inhoud die via het online platform
wordt gepubliceerd. De klant neemt de verantwoordelijkheid over de gepubliceerde inhoud
en de eventuele gevolgen daarvan, waaronder de schade veroorzaakt door deze
gepubliceerde inhoud, zelfs na beëindiging van de overeenkomst en verklaart WorkForMe te
zullen vrijwaren in geval van gebeurlijke schade in hoofde van WorkForMe of enige andere
derde. WorkForMe staat buiten de relatie tussen haar klanten onderling en kan nooit aansprakelijk
worden gesteld in geval van schade dewelke een klant lijdt ten gevolge van het
handelen/nalaten door een andere klant m.b.t. onderlinge afspraken, vermeldingen,
mededelingen of beoordelingen zoals gemaakt of weergegeven op haar online platform.
WorkForMe garandeert evenmin de veiligheid van het online platform. Dit geldt onder meer,
zonder limitatief te zijn, voor eventuele virussen, fouten en computerfraude.
Betreffende de toegankelijkheid/beschikbaarheid van het online platform, garandeert
WorkForMe niet dat alle functies van het online platform steeds, via alle technische
middelen, zonder fout of onderbreking beschikbaar zullen zijn of dat fouten of
onderbrekingen onmiddellijk hersteld zullen worden.
De klant doet afstand van elke vordering lastens WorkForYou als gevolg van gebeurlijke
schade veroorzaakt door wijzigingen van externe partijen die op hun beurt een gevolg
hebben voor de werking van het online platform. Als gevolg van gebeurlijke wijzigingen door
externe partijen bestaat de mogelijkheid dat het aantal functionaliteiten van het online
platform zal verminderen/vermeerderen in welk geval geen enkel verhaal mogelijk is tegen
WorkForMe en dergelijke wijziging geen aanleiding kan geven tot beëindiging van de
lopende overeenkomst. WorkForMe kan bovendien op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de
toegang tot het online platform weigeren of stopzetten, indien hiertoe gegronde reden
bestaat. Bovenstaande beperkingen en/of uitsluitingen van de aansprakelijkheid van WorkForMe
gelden voor zover dit mogelijk is op grond van het toepasselijke recht.
13. Opzegging
De klant kan op om het even welk tijdstip schriftelijk de overeenkomst opzeggen, zonder dat
hieraan een opzegtermijn is verbonden. In dat geval zal de overeenkomst doorlopen tot het
einde van de maand waarin de opzegging door WorkForMe werd ontvangen. Vanaf de
eerste dag van de maand volgend op deze waarin de opzegging werd ontvangen door
WorkForMe, is er geen sprake meer van lidmaatschap en is het forum voor deze gewezen
klant niet meer toegankelijk. De opzegging kan gebeuren door het versturen van een email of aangetekend schrijven,
waarin in duidelijke bewoordingen de wens wordt uitgedrukt de overeenkomst te beëindigen.
Het tijdstip van ontvangst van de opzegging door WorkForMe geldt als startpunt van de
opzegging.
14. Correspondentie
Alle correspondentie van de klant aan WorkForMe dient te worden gestuurd naar 2460
Lichtaart, Boskant 68, info@workforme.be.
WorkForMe kan niet aansprakelijk worden gesteld en houdt geen rekening met
correspondentie die niet in overeenstemming is met dit artikel.
15. Auteursrechten
Het online platform zoals ter beschikking gesteld door WorkForMe is auteursrechtelijk
beschermd conform het Wetboek Economisch recht.
Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere
exploitatievorm van het geheel of een deel van het online platform zoals ter beschikking
gesteld door WorkForMe, onder om het even welke vorm en met om het even welke
middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden
behalve in geval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van WorkForMe.
16. Privacy
WorkForMe houdt zich het recht voor de bedrijfsgegevens van de klant bij te houden.
WorkForMe verbindt zich ertoe deze gegevens geheim te houden en niet door te geven aan
derden zonder toestemming van de klant zelf.
De klant kan steeds de gegevens dewelke op hem betrekking hebben opvragen aan
WorkForMe.
17. Klachten
Klachten met betrekking tot de overeenkomst of met betrekking tot het gedrag op of gebruik
van het online platform door een van de klanten, dienen onmiddellijk per email of
aangetekend schrijven aan WorkForMe ter kennis te worden gebracht.
In geval van geschillen tussen WorkForMe en de klant zal eerst worden getracht deze in der
minne te regelen.
18. Nietigheid
De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden of
eventuele bijzondere voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang.
De niet-geldige bepaling wordt vervangen door de meest nauw aansluitende, wel geldig.
19. Afstand van recht
Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden
voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van recht. Het niet of gedeeltelijk
uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening in de weg van dat recht of van elk
ander recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit.
20. Toepasselijk recht
Indien minnelijke geschillenoplossing niet mogelijk blijkt, zijn de rechtbanken van Antwerpen,
afdeling Turnhout bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.